30 ימי ניסיון

1. הרוכש יהיה זכאי לתקופת ניסיון של 30 ימים לשימוש במוצר ("תקופת הניסיון"). 
2. במהלך תקופת הניסיון יהיה רשאי הרוכש להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי מלא עבור רכישת המוצר. 
3. החזרת המוצר וקבלת החזר כספי מלא יהיו בכפוף לתנאים שלהלן:
  • על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו, ללא נזק או פגם;
  • החזר כספי מלא יינתן ללקוח בכפוף לבדיקת מצבו של המוצר על ידי האתר ואישור האתר;
  • המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
  • העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח.
4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תקופת הניסיון מעת לעת, או לבטל את תקופת הניסיון, והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
5. תקופת הניסיון תוענק פעם אחת בלבד עבור כל סוג של מוצר.